Ἡ σημασία τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνα. - Ι.Π.


 Ἀκοῦγοντας γιά τήν μάχην τοῦ Μαραθῶνα, πολλά μου ἔρχονται στό μυαλό. Ἀπό ἰστορικά στοιχεῖα μέχρι τήν δόξα τῶν Μαραθωνομάχων. Ἀπό τόν Μιλτιάδη, μέχρι τόν, Φειδιππίδη (ἥ Φιλιππίδη). Δέν θα ἤθελα νά ἀναλωθῶ σέ ἀπλά, σκόρπια ἰστορικά στοιχεῖα, παρά στήν μεγάλη σημασία τῆς νίκης ἐτοῦτης, γιά ὀλόκληρο τόν Εὑρωπαϊκό Πολιτισμό. Εἀν οἱ τότε γενναιότατοι Ἑλληνες Πολεμιστές, δέν ἔδιναν τήν ζωή τούς γιά την ἐλευθερία καί τήν προστασία τῆς πατρίδος καί τῶν συγγενῶν τούς, σήμερα δέν θά μποροῦσαμε νά μιλήσουμε γιά Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πολιτισμό, καί κατεπέκτασιν οὐτε γιά  Εὑρωπαϊκο. 
 Ἀν ἐκείνη ἡ κομβικής σημασίας μάχη, γία τόν Ἑλληνοπερσικό πόλεμο δέν εἴχε στευθεί μέ ἐπιτυχία, ἡ Ἑλλάς θά εἴχε ἐπέλθει σέ καθεστῶς Περσικῆς Κατοχῆς, δηλαδῆ θά ἤμασταν ὐποδουλοι τῶν Βαρβάρων. Συνειδητοποιεῖτε, λοιπόν ὄτι αὐτο ἰσοῦτε μέ πολιτισμική καί ἐθνική ἰσοπέδοση καί καταστροφή. Διότι οἱ Πέρσες θά μάς ἐπέβαλαν τόν Βαρβαρικό πολιτισμό τῶν, τό σῦστημα τῆς δοιηκήσεως τῶν (μέ τούς Σατράπηδες) καί τήν ὀριστική ἀλοίωση τῶν αξιῶν καί των παραδοσεών μας.
 Τήν ἰστορικήν ταύτη νίκη τήν ὀφείλωμε, ἀφενῶς στήν εὐρηματικότητα καί τήν στρατηγηκήν δοιάνοια τοῦ Μιλτιάδη, καί ἀφετέρου στήν ἀνδρεία καί το θάρρος τῶν Μαραθωνομάχων. Τό μέγα θάρρος τῶν Ἑλληνων φάνηκε στό ὄτι δέν δίστασαν νά ἐπιτεθοῦν στίς ὐπράριθμες Περσικοβαρβαρικές ὀρδες, καί δέν σκέφτηκαν ἐγωϊστηκά, ἀλλά ἔβαλαν πρῶτα τήν πατρίδα, ὀπως διαχρονικά κάνουν οἱ ἀληθινοί Ἑλληνες.
 Κλείνοντας, δέν θά μποροῦσα νά βρῶ καλύτερο ἐπίλογο, ἀπό την ἐπιγραφή τοῦ μνημεῖου, πο στήθηκε πρός τιμή τῶν Μαραθωνομάχων.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΜΗΔΩΝ ΕΣΤΟΡΕΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ. 
 
Ι.Π.


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.