Ἑορτὴ τῶν ἐν Ἑφεσῷ ἐπτὰ πὰιδων

Τοῦ Ἰ.Π.

 Κατὰ τὴν Βυζαντινὴ ἐποχὴ ἢταν διαδεδομὲνη ἡ παδὰδοσις τῶν "ἐπτὰ κοιμωμὲνων παὶδων" τῆς Ἑφεσοῦ. Οἰ ἐπτὰ νὲοι, σὺμφωνα μὲ τοῦς συναξαριστὲς ἢταν ὁ Μαξιμιλιανὸς, ὁ Ἐξακουστωδιανὸς, ὁ Ἰὰμβλιχος, ὁ Μαρτινιανὸς, ὁ Διονὶσιος, ὁ Ἀντὼνιος καὶ ὁ Κωνσταντῖνος. Οἰ ἐπτὰ νὲοι κατηγορὴθηκαν ἐπι αὐψοκρὰτορος Δεκὶου (294 ἒως 251) ὂτι ἢταν χριστιανοὶ, πρὰγμα τὸ ὀποῖο τὴν τὸτε ἐποχῆν, ἀποτελοῦσε ἀδὶκημα. Γιὰ αὐτὸ, προκειμὲνου νὰ ἀποφῦουν τὸν διωγμὸν, μοὶρασαν ὂλα τὰ ὐπὰρχοντα τους σὲ πτωχοὺς καὶ ἀποσὐρθηκαν σὲ σπὴλαιο τῆς Ἑφεσοῦ, κοιμὴθηκαν καὶ ξὺπησαν ἒπειτα ἀπὸ σχεδὸν 200 ἒτη, ἐπὶ αυτοκρὰτορος Θεοδοσὶου Β'. Ἡ μνὴμη τοῦς τιμὰται ἀπὸ τὴν ἐκκλησὶαν μὰς, στὶς 4 Ἀυγοὺστου. 


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.